Terms of Use Policy

Πολιτική Όρων Χρήσης

Διαβάστε την Πολιτική Όρων Χρήσης και τη Δήλωση Απορρήτου.

ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ

Οι πληροφορίες που παρέχονται σε ή μέσω αυτού του Δικτυακού Τόπου είναι γενικές και δεν πρέπει να λαμβάνονται ως συμβουλή για οποιοδήποτε συγκεκριμένο θέμα. Δεδομένης της μεταβαλλόμενης φύσης των νόμων, κανόνων και κανονισμών και των εγγενών κινδύνων της ηλεκτρονικής επικοινωνίας, ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις, παραλείψεις ή ανακρίβειες στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτόν τον Ιστότοπο. Συνεπώς, δεν θα πρέπει να ενεργείτε με βάση τις πληροφορίες στις οποίες έχετε πρόσβαση σε αυτόν τον Ιστότοπο ή μέσω αυτού χωρίς να λάβετε και να εξετάσετε τις κατάλληλες επαγγελματικές συμβουλές σχετικά με τις δικές σας περιστάσεις. 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Η Relationships Australia (NSW) Limited κατέχει και διατηρεί τα πνευματικά δικαιώματα για το υλικό που βρίσκεται σε αυτόν τον Ιστότοπο (αλλά όχι υλικό στο οποίο έχει πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους από αυτόν τον Ιστότοπο). Μπορείτε να κατεβάσετε, να προβάλετε και να εκτυπώσετε υλικό από αυτόν τον Ιστότοπο με την επιφύλαξη των εξής: (1) το υλικό πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά για προσωπικούς, ενημερωτικούς, μη εμπορικούς σκοπούς. και (2) τα υλικά δεν πρέπει να τροποποιηθούν ή να αλλοιωθούν με οποιονδήποτε τρόπο. Εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται ρητά στο παρόν, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε, να κάνετε λήψη, μεταφόρτωση, αντιγραφή, εκτύπωση, εμφάνιση, εκτέλεση, αναπαραγωγή, δημοσίευση, άδεια χρήσης, δημοσίευση, μετάδοση ή διανομή οποιουδήποτε υλικού από αυτόν τον ιστότοπο εν όλω ή εν μέρει χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Relationships Australia (NSW) Limited. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, η εξουσιοδότησή σας για τη χρήση αυτού του ιστότοπου θα τερματιστεί αυτόματα και θα πρέπει να καταστρέψετε αμέσως κάθε ληφθέν ή έντυπο υλικό.

ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

Υπάρχουν πολλοί εγγενείς κίνδυνοι που ενέχει η μετάδοση πληροφοριών μέσω του Διαδικτύου. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και σφάλματα σε δίκτυα υπολογιστών μπορεί, και συμβαίνουν, τα οποία μπορεί να έχουν ως αποτέλεσμα την υποκλοπή, την καταστροφή, την αλλαγή, τη μη παράδοση, την εσφαλμένη παράδοση ή την απώλεια πληροφοριών που μεταδίδονται μέσω του Διαδικτύου. Κατά συνέπεια, η Relationships Australia (NSW) Limited δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι αυτός ο ιστότοπος θα είναι απαλλαγμένος από τέτοιους κινδύνους.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ

Η Relationships Australia (NSW) Limited δεν προσπαθεί να αποκλείσει οποιουσδήποτε όρους, εγγυήσεις, δικαιώματα ή διορθωτικά μέτρα που μπορεί να έχετε σύμφωνα με τον νόμο περί ανταγωνισμού και καταναλωτών 2010 (Cth) ή άλλη νομοθεσία, στο βαθμό που αυτά τα δικαιώματα και τα ένδικα μέσα δεν μπορούν να εξαιρεθούν με συμφωνία («μη εξαιρούμενα δικαιώματα»).
Η Relationships Australia (NSW) Limited και οι υπάλληλοί της αποποιούνται ρητώς κάθε ευθύνη και οποιαδήποτε ευθύνη σε οποιονδήποτε σε σχέση με οτιδήποτε και τις συνέπειες οποιασδήποτε πράξης ή παραλείψεως να γίνει από οποιοδήποτε άτομο εν όλω ή εν μέρει βασίζεται σε όλες ή σε οποιοδήποτε μέρος των πληροφοριών στις οποίες έχει πρόσβαση σε ή μέσω αυτού του ιστότοπου.
Τα υλικά που παρέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο (και τυχόν σύνδεσμοι από αυτόν τον ιστότοπο) παρέχονται "ως έχουν". Με την επιφύλαξη τυχόν μη αποκλειστικών δικαιωμάτων και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, η Relationships Australia (NSW) Limited δεν παρέχει καμία δήλωση ή εγγύηση κανενός είδους, είτε ρητή είτε σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένων (χωρίς περιορισμό) εγγυήσεων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για ένα συγκεκριμένο σκοπό ή μη προσβολή της πνευματικής ιδιοκτησίας. Η Relationships Australia (NSW) Limited δεν εγγυάται την ακρίβεια και την πληρότητα των πληροφοριών στις οποίες έχετε πρόσβαση σε ή μέσω αυτής της Ιστοσελίδας. Η Relationships Australia (NSW) Limited μπορεί να κάνει αλλαγές στο υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο ανά πάσα στιγμή χωρίς προειδοποίηση. Το υλικό σε αυτόν τον Ιστότοπο ενδέχεται να είναι ξεπερασμένο και η Relationships Australia (NSW) Limited δεν δεσμεύεται να ενημερώσει το υλικό σε αυτόν τον ιστότοπο.

ΤΟΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Με την επιφύλαξη τυχόν μη αποκλεισμένων δικαιωμάτων και στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία, σε καμία περίπτωση η Relationships Australia (NSW) Limited και οι υπάλληλοί της δεν θα είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε ζημιά (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, άμεσης, έμμεσης, τιμωρητικής, ειδικής, επακόλουθες ζημιές, διαφυγόντα κέρδη, χαμένα δεδομένα ή διακοπή της επιχείρησης) που προκύπτουν από τη χρήση, την αδυναμία χρήσης ή τα αποτελέσματα χρήσης αυτού του ιστότοπου, οποιωνδήποτε ιστοσελίδων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο ή του υλικού ή των πληροφοριών που περιέχονται σε οποιοδήποτε ή σε όλα αυτά τοποθεσίες, είτε βασίζονται σε σύμβαση, αδικοπραξία, καταστατικό, κοινό δίκαιο, δικαιοσύνη ή οποιαδήποτε άλλη νομική θεωρία και είτε έχουν ενημερωθεί είτε όχι για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Εάν προκύψει περίσταση όπου δικαιούστε να διεκδικήσετε αποζημίωση από τη Relationships Australia (NSW) Limited, παρά τις διατάξεις των παρόντων Όρων, η ευθύνη μας απέναντί σας για το σύνολο αυτών των αξιώσεων (ανεξάρτητα από τη βάση στην οποία δικαιούστε να διεκδικήσετε από εμάς, συμπεριλαμβανομένων των: χωρίς περιορισμό, αμέλεια) περιορίζεται στην εκ νέου παροχή των υπηρεσιών ή στο κόστος της εκ νέου παροχής των υπηρεσιών (στην εκλογή μας). Πρέπει να αποζημιώσετε τη Relationships Australia (NSW) Limited και τους οικοδεσπότες, τους χειριστές, τους προγραμματιστές και τους συνεισφέροντες σε αυτόν τον ιστότοπο και να διατηρήσετε τον καθένα από αυτούς αποζημιωμένο έναντι όλων των αξιώσεων, υποχρεώσεων, εξόδων (συμπεριλαμβανομένων των νομικών εξόδων σε βάση δικηγόρου-πελάτη) ή ζημιών που ενδέχεται να να αντιταχθεί ή να υποστηριχθεί από οποιονδήποτε από αυτούς που προκύπτουν από την παραβίαση αυτών των Όρων από εσάς ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο από ή σε σχέση με τη χρήση του Ιστότοπου.

ΠΩΛΗΣΗ ΑΓΩΝΩΝ Ή ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά από τη Relationships Australia (NSW) Limited, οποιαδήποτε πώληση αγαθών ή υπηρεσιών από τον ιστότοπο υπόκειται στους ακόλουθους όρους:

Εκπλήρωση – Η Relationships Australia (NSW) Limited θα προσπαθήσει να παρέχει ακριβή και γρήγορη εκπλήρωση τυχόν παραγγελιών που πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου. Ωστόσο, η Relationships Australia (NSW) Limited δεν φέρει ευθύνη για καθυστερήσεις που προκαλούνται από προμηθευτές, ταχυδρομικές εταιρείες και εταιρείες ταχυμεταφορών ή άλλες συνθήκες.

Νόμισμα – Όλες οι συναλλαγές γίνονται σε δολάρια Αυστραλίας. Εάν κάποια ποσά εμφανίζονται σε άλλα νομίσματα, αυτά είναι μόνο ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν λόγω διακυμάνσεων της συναλλαγματικής ισοτιμίας κατά την πραγματική στιγμή της συναλλαγής.

Χρήση πιστωτικής κάρτας – Εάν η πληρωμή με πιστωτική κάρτα διευκολύνεται από τον ιστότοπο, η Relationships Australia (NSW) Limited αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας μόνο όπως καθορίζεται από εσάς σε σχέση με αγορές που πραγματοποιούνται στον ιστότοπο. Η παράνομη χρήση πιστωτικών καρτών είναι σοβαρό έγκλημα. Η Relationships Australia (NSW) Limited θα αναφέρει οποιαδήποτε ύποπτη δραστηριότητα και θα αποκαλύψει όλα τα σχετικά στοιχεία στις εταιρείες πιστωτικών καρτών και στις αρχές επιβολής του νόμου.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου για πύλες εκπαίδευσης, όπως το Kids in Focus και το Couples Connect, πραγματοποιούνται μέσω της Stripe, μιας πλατφόρμας επεξεργασίας πληρωμών τρίτου μέρους.

Επιστροφές χρημάτων – Relationships Australia NSW χειρίζεται αιτήματα για επιστροφές χρημάτων σύμφωνα με την αυστραλιανή νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών και θα συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της αυστραλιανής νομοθεσίας για την προστασία των καταναλωτών όπου ισχύει.

Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται μέσω του ιστότοπου, συμπεριλαμβανομένης της Stripe, καταβάλλονται εξ ολοκλήρου τη στιγμή της συναλλαγής και δεν υπάρχουν επιστροφές χρημάτων, μερικές πληρωμές ή πιστώσεις για οποιαδήποτε αλλαγή γνώμης ή περίστασης. Για ερωτήσεις ή ανησυχίες σχετικά με την πληρωμή, επικοινωνήστε με το enquiries@ransw.org.au

περιγραφή προϊόντος – Relationships Australia NSW ενδιαφέρεται πολύ για την ικανοποίηση των πελατών και των πελατών μας και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι οι εικόνες και οι περιγραφές κάθε προϊόντος που πουλάμε είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Η Relationships Australia NSW θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να διασφαλίσει ότι τυχόν αλλαγές θα αντικατοπτρίζονται έγκαιρα και αναλόγως στις περιγραφές των προϊόντων μας, ωστόσο ενδέχεται να υπάρξουν καθυστερήσεις στην ενημέρωση των περιγραφών στο διαδίκτυο, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στη λήψη προϊόντων που είναι διαφορετικά από αυτά που περιγράφονται. Το Relationships Australia NSW δεν φέρει ευθύνη εάν το προϊόν δεν ταιριάζει πλήρως με την περιγραφή, εάν έχει γίνει αλλαγή από τρίτο πάροχο.

Απάτη ταυτότητας – Δεν πρέπει να πλαστοπροσωπείτε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα ή να εισαγάγετε ένα εικονικό όνομα ή να ισχυρίζεστε ότι είστε εξουσιοδοτημένοι να εκπροσωπείτε οποιαδήποτε οντότητα, εάν αυτή η οντότητα δεν σας έχει εξουσιοδοτήσει να το κάνετε σε σχέση με τη χρήση του ιστότοπου από εσάς.

Σφάλματα στην περιγραφή ή στην τιμολόγηση – Ενδέχεται να προκύψουν σφάλματα στην περιγραφή ή στην τιμολόγηση των προϊόντων ή των υπηρεσιών που προσφέρονται στον ιστότοπο. Η Relationships Australia (NSW) Limited μπορεί να ακυρώσει οποιαδήποτε συναλλαγή εάν παρουσιαστεί τέτοιο σφάλμα, παρά την επιβεβαίωση μιας παραγγελίας ή την αποδοχή πληρωμής.

Οποιαδήποτε παροχή αγαθών ή υπηρεσιών από τη Relationships Australia (NSW) Limited υπόκειται σε οποιεσδήποτε ρητές γραπτές εγγυήσεις που παρέχονται από τη Relationships Australia (NSW) Limited ή από τρίτο μέρος.

Με την επιφύλαξη τυχόν μη αποκλεισμένων δικαιωμάτων, όλες οι άλλες ρητές και σιωπηρές εγγυήσεις που σχετίζονται με τέτοια αγαθά και υπηρεσίες εξαιρούνται και εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραπάνω ρήτρας (Περιορισμός Ευθύνης).

ΥΠΟΒΟΛΕΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Οποιοδήποτε υλικό (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό σχολίων, σχολίων και πληροφοριών) που παρέχεται από εσάς σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο θα θεωρείται μη εμπιστευτικό και μη αποκλειστικό. Η Relationships Australia (NSW) Limited δεν έχει καμία υποχρέωση κανενός είδους σχετικά με τέτοιου είδους υλικά και είναι ελεύθερη να χρησιμοποιεί ή να διαδίδει τέτοιο υλικό σε απεριόριστη βάση για οποιονδήποτε σκοπό. Αναγνωρίζετε ότι είστε υπεύθυνοι για το υλικό που υποβάλλετε και ότι εσείς, όχι η Relationships Australia (NSW) Limited, έχετε την πλήρη ευθύνη για το υλικό, συμπεριλαμβανομένης της νομιμότητας, της αξιοπιστίας, της καταλληλότητας, της πρωτοτυπίας και των πνευματικών δικαιωμάτων τους.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

DIGITAL TRAINING PORTAL

Όλα τα ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα που παρατίθενται στον ιστότοπο στεγάζονται στο Moodle, μια εκπαιδευτική πλατφόρμα τρίτων. Αυτό περιλαμβάνει το Couple Connect και το Kids in Focus Online. Η διαχείριση όλων των κωδικών πρόσβασης και των συνδέσεων γίνεται μέσω της πύλης Moodle και η Relationships Australia (NSW) δεν μπορεί να δημιουργήσει, να διαγράψει ή να διαχειριστεί πληροφορίες λογαριασμού.

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι σύνδεσμοι προς ιστοσελίδες τρίτων σε αυτόν τον ιστότοπο παρέχονται αποκλειστικά για διευκόλυνσή σας και αυτοί οι σύνδεσμοι δεν πρέπει να θεωρούνται ότι υπονοούν οποιοδήποτε είδος συσχέτισης, χορηγίας, έγκρισης, παρακολούθησης, έγκρισης ή ευθύνης για τον συνδεδεμένο ιστότοπο ή το περιεχόμενό του . Η Relationships Australia (NSW) Limited δεν έχει ελέγξει κανέναν από αυτούς τους ιστότοπους τρίτων και εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων που συνδέονται με αυτόν τον ιστότοπο, το κάνετε αυτό με δική σας ευθύνη.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Όλες οι πληροφορίες που εισάγετε σε αυτόν τον ιστότοπο μέσω ηλεκτρονικών φορμών, συμπεριλαμβανομένων ερωτημάτων, σχολίων και παραπόνων, διαχειρίζονται και αποθηκεύονται με ασφάλεια σε έναν αξιόπιστο συνεργάτη σε μια αποθήκη δεδομένων που φιλοξενείται στις ΗΠΑ.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΣΕ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Οποιοσδήποτε ιστότοπος που συνδέεται με αυτόν τον ιστότοπο:

  1. Πρέπει να ζητήσετε άδεια από την Relationships Australia (NSW) Limited στέλνοντας ένα αίτημα μέσω email στη διεύθυνση: enquiries@ransw.org.au

  2. Πρέπει να συνδεθεί στην αρχική μας σελίδα

  3. Δεν πρέπει να αναπαράγετε το Relationships Australia (NSW) Περιορισμένο περιεχόμενο ή περιεχόμενο τρίτων μερών που έχει πρόσβαση μέσω αυτού του ιστότοπου

  4. Δεν πρέπει να δημιουργείτε ένα πρόγραμμα περιήγησης ή περιβάλλον συνόρων γύρω από το περιεχόμενο Relationships Australia (NSW) Limited

  5. Δεν πρέπει να συνεπάγεται καμία έγκριση από τη Relationships Australia (NSW) Limited

  6. Δεν πρέπει να παραποιήσει τη σχέση της με τη Relationships Australia (NSW) Limited

  7. Δεν πρέπει να παρουσιάζει ψευδείς πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες της Relationships Australia (NSW) Limited

  8. Δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το λογότυπο της Relationships Australia (NSW) Limited χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Relationships Australia (NSW) Limited

  9. Δεν πρέπει να περιέχει περιεχόμενο που θα μπορούσε να ερμηνευθεί ως δυσάρεστο, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο και θα πρέπει να περιέχει μόνο περιεχόμενο που είναι κατάλληλο για όλες τις ηλικιακές ομάδες.

ΙΟΙ

Η Relationships Australia (NSW) Limited δεν μπορεί και δεν εγγυάται ή εγγυάται ότι τυχόν αρχεία που είναι διαθέσιμα για λήψη μέσω αυτής της τοποθεσίας θα είναι απαλλαγμένα από μολύνσεις ή ιούς, σκουλήκια, δούρειους ίππους ή άλλο κώδικα που εμφανίζει μολυσματικές ή καταστροφικές ιδιότητες. Είστε υπεύθυνοι για την εφαρμογή επαρκών διαδικασιών και σημείων ελέγχου για την ικανοποίηση των ιδιαίτερων απαιτήσεών σας για ακρίβεια εισαγωγής και εξαγωγής δεδομένων και για τη διατήρηση των κατάλληλων μέσων για την ανασύσταση τυχόν χαμένων δεδομένων.

ΕΦΑΡΜΟΣΙΜΟΣ ΝΟΜΟΣ

Αυτός ο ιστότοπος διαχειρίζεται η Relationships Australia (NSW) Limited από τα γραφεία της στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Αυτοί οι Όροι θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Πολιτείας της Νέας Νότιας Ουαλίας, χωρίς να θέτουν σε ισχύ οποιεσδήποτε αρχές σύγκρουσης νόμων. Οποιεσδήποτε νομικές διαδικασίες που προκύπτουν από ή σε σχέση με τη χρήση αυτού του ιστότοπου πρέπει να κινούνται στο αρμόδιο δικαστήριο στην Πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας. Εάν χρησιμοποιείτε αυτόν τον ιστότοπο από τοποθεσίες εκτός της Νέας Νότιας Ουαλίας, είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με τους τοπικούς νόμους σας.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων Όρων είναι παράνομη, άκυρη ή για οποιονδήποτε λόγο ανεφάρμοστη, τότε αυτή η διάταξη θα θεωρείται ότι έχει αποκοπεί από τους παρόντες Όρους και δεν θα επηρεάσει την εγκυρότητα και την εκτελεστότητα τυχόν υπόλοιπων διατάξεων.

Η Relationships Australia (NSW) Limited μπορεί να αναθεωρήσει αυτούς τους Όρους ανά πάσα στιγμή ενημερώνοντας αυτήν την ανάρτηση. Δεσμεύεστε από τέτοιες αναθεωρήσεις και επομένως θα πρέπει να επισκέπτεστε τακτικά αυτήν τη σελίδα για να ελέγχετε τους τότε τρέχοντες Όρους από τους οποίους δεσμεύεστε.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η Relationships Australia (NSW) Limited ("εμείς", "εμείς" ή "μας") θα προσπαθήσει να συμμορφωθεί με τις αρχές που καθορίζονται στο Πολιτική Απορρήτου όσον αφορά το απόρρητο των προσωπικών πληροφοριών που συλλέγονται μέσω αυτού του ιστότοπου («Ιστότοπος») ή που μας υποβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή από εσάς ή από οποιοδήποτε άτομο για λογαριασμό σας.

Με την πρόσβαση και τη χρήση του ιστότοπού μας ή υποβάλλοντας πληροφορίες σε εμάς ή παρέχοντας πληροφορίες σε τρίτα μέρη που στη συνέχεια υποβάλλονται σε εμάς, συναινείτε στη συλλογή και χρήση πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Ενδέχεται να συλλέξουμε και να διατηρήσουμε προσωπικές και άλλες πληροφορίες σχετικά με εσάς όταν (α) μας στέλνετε προσωπικές πληροφορίες σε email ή με άλλα μέσα. ή (β) συμπληρώνετε και υποβάλλετε μια ηλεκτρονική φόρμα ή (γ) ένα τρίτο μέρος υποβάλλει πληροφορίες για εσάς σε εμάς.

Οι προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε ενδέχεται να περιλαμβάνουν τα στοιχεία επικοινωνίας σας καθώς και προσωπικές ή άλλες πληροφορίες. Συλλέγουμε ευαίσθητες πληροφορίες και αυτό περιγράφεται με περισσότερες λεπτομέρειες στην Πολιτική Απορρήτου μας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για εσωτερικούς μας σκοπούς και για να παραδώσουμε και να επικοινωνήσουμε μαζί σας σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τρίτων ή για οποιονδήποτε άλλο εύλογο σκοπό που σχετίζεται με τη λειτουργία της επιχείρησής μας. Μπορείτε να επιλέξετε να μην λαμβάνετε τέτοιες επικοινωνίες από εμάς, είτε τη στιγμή που θα υποβάλετε τις πληροφορίες είτε αργότερα. Δεν θα πουλήσουμε υποβληθείσες πληροφορίες σε τρίτα μέρη ούτε θα αποκαλύψουμε σκόπιμα τις υποβληθείσες πληροφορίες σε τρίτα μέρη εκτός από το βαθμό που έχετε συναινέσει σε μια τέτοια αποκάλυψη.

Εκτός από το βαθμό που απαιτείται για τη λειτουργία της επιχείρησής μας ή όπως εξουσιοδοτείται από εσάς ή όπως απαιτείται από το νόμο, δεν θα χρησιμοποιήσουμε ούτε θα αποκαλύψουμε τις υποβληθείσες πληροφορίες για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για την εφαρμογή και τη διατήρηση των προφυλάξεων ασφαλείας. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι δεν θα υπάρξει μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις πληροφορίες που μας υποβάλλονται, είτε κατά τη μετάδοση αυτών των πληροφοριών είτε αφού λάβουμε αυτές τις πληροφορίες.

Εάν δεν απαιτούμε πλέον τα προσωπικά σας στοιχεία, ενδέχεται να λάβουμε εύλογα μέτρα για να καταστρέψουμε μόνιμα ή να αποχαρακτηρίσουμε αυτές τις πληροφορίες. Αναγνωρίζετε ότι οι διαδικασίες δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας ενδέχεται να καταστήσουν ανέφικτο τον εντοπισμό και την καταστροφή ή την απαγόρευση της ταυτότητας των αντιγράφων των προσωπικών σας πληροφοριών που είναι αποθηκευμένα εκτός σύνδεσης ή σε μορφή που δεν επιτρέπει εύκολα την τοποθεσία και την τροποποίηση των δεδομένων.

Εάν υποβάλετε πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλο ιστότοπο στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω συνδέσμου από τον Ιστότοπό μας, οι αρχές απορρήτου που ισχύουν για οποιαδήποτε πληροφορία υποβάλλετε σε αυτόν τον ιστότοπο είναι εκτός του ελέγχου μας. Θα πρέπει να ελέγξετε τις πολιτικές απορρήτου οποιουδήποτε άλλου ιστότοπου προτού υποβάλετε πληροφορίες σε αυτόν τον ιστότοπο.

ΧΡΗΣΗ COOKIES ΚΑΙ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ CLICKSTREAM

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε cookies σε σχέση με την πρόσβασή σας στον Ιστότοπό μας και τη χρήση του (ένα cookie είναι μια μικρή ποσότητα δεδομένων που ορισμένοι ιστότοποι τοποθετούν στον υπολογιστή σας όταν τους επισκέπτεστε).

Όταν επισκέπτεστε τον Ιστότοπό μας, οι διακομιστές μας ενδέχεται να καταγράφουν μια σειρά πληροφοριών σχετικά με την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου (που ονομάζονται συλλογικά "δεδομένα ροής κλικ"). Ενδέχεται να εξετάσουμε δεδομένα ροής κλικ που σχετίζονται με τη χρήση του ιστότοπού μας από εσάς.

Εάν εμείς ή οποιαδήποτε αρχή υποπτευόμαστε ότι έχει συμβεί ή μπορεί να συμβεί ή να επιχειρηθεί μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση του ιστότοπου, ενδέχεται να συλλέξουμε, να χρησιμοποιήσουμε και να αποκαλύψουμε εκτενέστερες πληροφορίες από αυτές που αναφέρονται παραπάνω σχετικά με την πρόσβαση ή την απόπειρα πρόσβασης στον Ιστότοπο για λόγους πρόληψης, εντοπισμού, έρευνας ή δίωξης.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Θα λάβουμε εύλογα μέτρα για να διασφαλίσουμε ότι όλες οι προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς είναι ακριβείς, πλήρεις και ενημερωμένες.

Θα διορθώσουμε τυχόν σφάλματα στις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς μετά τη λήψη γραπτών αποδεικτικών στοιχείων από εσάς που μας ικανοποιούν ότι απαιτείται διόρθωση.

Θα σας παρέχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας στοιχεία κατόπιν εύλογου αιτήματος και με την επιφύλαξη της συγκατάθεσής σας να πληρώσετε τα τέλη πρόσβασής μας εάν

(α) είναι πρακτικό για εμάς να το κάνουμε και δεν έχουμε άλλους εύλογους λόγους να αρνηθούμε την πρόσβαση,

(β) το αίτημα δεν είναι επιπόλαιο ή ενοχλητικό,

(γ) η πρόσβαση δεν θα έχει αδικαιολόγητο αντίκτυπο στο απόρρητο άλλων,

(δ) οι πληροφορίες δεν σχετίζονται με υφιστάμενες ή αναμενόμενες νομικές διαδικασίες (εκτός από πληροφορίες που είναι προσβάσιμες μέσω της διαδικασίας ανακάλυψης),

(ε) η πρόσβαση δεν θα αποκαλύψει τις προθέσεις μας σε σχέση με οποιεσδήποτε διαπραγματεύσεις,

στ) η πρόσβαση δεν είναι παράνομη

(ζ) η άρνηση πρόσβασης δεν απαιτείται ούτε επιτρέπεται από το νόμο και

(η) η πρόσβαση δεν θα προδικάσει οποιαδήποτε πρόληψη, ανίχνευση, έρευνα ή δίωξη πιθανής παράνομης ή ακατάλληλης δραστηριότητας.

ΧΡΗΣΗ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΕΜΠΕΙΡΙΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι εικόνες των ανθρώπων σε ολόκληρο τον ιστότοπό μας είναι φωτογραφικές φωτογραφίες και δεν απεικονίζουν ανθρώπους στην πραγματικότητα στις καταστάσεις που αντιπροσωπεύουν. Όλα τα ονόματα των πελατών έχουν αλλάξει για λόγους απορρήτου.

PRIVACY – DIGITAL TRAINING PORTAL

Όλα τα ψηφιακά εκπαιδευτικά προγράμματα που παρατίθενται στον ιστότοπο στεγάζονται στο Moodle, μια εκπαιδευτική πλατφόρμα τρίτων. Για να δείτε το απόρρητο αυτής της πύλης, επισκεφθείτε https://moodle.com/privacy-notice/

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Εάν έχετε οποιαδήποτε σχόλια, ανησυχίες ή ερωτήσεις σχετικά με το απόρρητό σας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση: privacy@ransw.org.au.

Συνδεθείτε μαζί μας

Εγγραφείτε στο Newsletter μας

Λάβετε τα τελευταία νέα και περιεχόμενο.

ΜΑΖΙ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ

Relationships Australia NSW θα κλείσει από Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023 έως Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024.  

Κάντε κλικ εδώ Για περισσότερες πληροφορίες. 

Εάν βρίσκεστε σε κρίση, καλέστε τη Lifeline 13 11 14.

Relationships Australia NSW θα κλείσει από Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023 έως Τρίτη 2 Ιανουαρίου 2024.  


Αυτό το κλείσιμο περιλαμβάνει όλα τα τοπικά κέντρα, τα κεντρικά γραφεία και την ομάδα εξυπηρέτησης πελατών μας. Για οποιαδήποτε απορία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, παρακαλούμε στείλτε email enquiries@ransw.org.au και ένα μέλος της ομάδας μας θα επικοινωνήσει αμέσως μόλις ανοίξουμε ξανά.

Κάντε κλικ εδώ Για περισσότερες πληροφορίες. 
Εάν βρίσκεστε σε κρίση, καλέστε τη Lifeline στο 13 11 14.

Εγγραφείτε στο Newsletter μας
Μετάβαση στο περιεχόμενο