Terms of Use Policy

นโยบายข้อกำหนดการใช้งาน

อ่านข้อกำหนดการใช้งานนโยบายและคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของเรา

การใช้เว็บไซต์นี้

ข้อมูลที่ให้ไว้ในหรือผ่านไซต์นี้เป็นข้อมูลทั่วไปและไม่ควรนำมาเป็นคำแนะนำในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ เนื่องจากลักษณะของกฎหมาย กฎและข้อบังคับที่เปลี่ยนแปลงไป และอันตรายโดยธรรมชาติของการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ อาจมีความล่าช้า การละเว้น หรือความไม่ถูกต้องในข้อมูลที่มีอยู่ในไซต์นี้ ดังนั้น คุณไม่ควรดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลที่เข้าถึงได้จากหรือผ่านไซต์นี้โดยไม่ได้รับและพิจารณาคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญที่เหมาะสมเกี่ยวกับสถานการณ์ของคุณเอง 

ข้อมูลลิขสิทธิ์

Relationships Australia (NSW) Limited เป็นเจ้าของและสงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาที่พบในไซต์นี้ (แต่ไม่ใช่เนื้อหาที่เข้าถึงได้จากไซต์อื่นจากไซต์นี้) คุณสามารถดาวน์โหลด ดู และพิมพ์เนื้อหาจากไซต์นี้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้: (1) เนื้อหาจะต้องใช้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคล ข้อมูล ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น; และ (2) วัสดุจะต้องไม่ถูกดัดแปลงหรือเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น คุณต้องไม่ใช้ ดาวน์โหลด อัปโหลด คัดลอก พิมพ์ แสดง ดำเนินการ ทำซ้ำ เผยแพร่ อนุญาต โพสต์ ส่งต่อ หรือแจกจ่ายเนื้อหาใด ๆ จากเว็บไซต์นี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ยกเว้นตามที่ได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในที่นี้ รีเลชั่นชิพส์ ออสเตรเลีย (NSW) จำกัด หากคุณละเมิดข้อกำหนดใด ๆ เหล่านี้ การอนุญาตของคุณในการใช้ไซต์นี้จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ และคุณจะต้องทำลายเอกสารที่ดาวน์โหลดหรือสิ่งพิมพ์ใด ๆ ทันที

ธุรกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาต

มีความเสี่ยงหลายประการที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตและความผิดพลาดในเครือข่ายคอมพิวเตอร์สามารถและเกิดขึ้นได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดการสกัดกั้น ความเสียหาย การเปลี่ยนแปลง การไม่ส่ง การส่งที่ไม่ถูกต้อง หรือการสูญเสียข้อมูลที่ส่งผ่านอินเทอร์เน็ต ด้วยเหตุนี้ บริษัท Relationships Australia (NSW) Limited จึงไม่สามารถรับประกันได้ว่าไซต์นี้จะปราศจากความเสี่ยงดังกล่าว

การปฏิเสธความรับผิด

Relationships Australia (NSW) Limited ไม่พยายามที่จะยกเว้นเงื่อนไข การรับประกัน สิทธิ์ หรือการเยียวยาใด ๆ ที่คุณอาจมีตามพระราชบัญญัติการแข่งขันและผู้บริโภคปี 2010 (Cth) หรือกฎหมายอื่น ๆ ในขอบเขตที่สิทธิ์และการเยียวยาเหล่านั้นไม่สามารถแยกออกจากข้อตกลงได้ (“สิทธิที่ไม่สามารถยกเว้นได้”)
Relationships Australia (NSW) Limited และพนักงานของบริษัทปฏิเสธความรับผิดทั้งหมดและใดๆ ต่อบุคคลใดก็ตามอย่างชัดแจ้งเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งและผลที่ตามมาจากการกระทำหรือละเว้นที่จะกระทำโดยบุคคลใดๆ ทั้งสิ้นหรือบางส่วนที่พึ่งพาข้อมูลทั้งหมดหรือบางส่วนที่เข้าถึงได้ ที่หรือผ่านไซต์นี้
เนื้อหาที่มีให้ในไซต์นี้ (และลิงก์ใดๆ จากไซต์นี้) มีให้ "ตามสภาพที่เป็นอยู่" ภายใต้สิทธิ์ที่ไม่สามารถยกเว้นได้และในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตภายใต้กฎหมาย บริษัท Relationships Australia (NSW) Limited ไม่ได้เป็นตัวแทนหรือรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึง (แต่ไม่จำกัดเพียง) การรับประกันความสามารถในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับสิ่งหนึ่งๆ วัตถุประสงค์หรือไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา Relationships Australia (NSW) Limited ไม่รับประกันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลที่เข้าถึงได้ที่หรือผ่านไซต์นี้ Relationships Australia (NSW) Limited อาจทำการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหาในเว็บไซต์นี้อาจล้าสมัย และ Relationships Australia (NSW) Limited ไม่มีข้อผูกมัดในการอัปเดตเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

กฏเกณฑ์ของหนี้สิน

ภายใต้สิทธิ์ที่ไม่สามารถยกเว้นได้และตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต ไม่ว่าในกรณีใด Relationships Australia (NSW) Limited และพนักงานของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ทางตรง ทางอ้อม การลงโทษ พิเศษ ความเสียหายที่ตามมา การสูญเสียผลกำไร ข้อมูลสูญหาย หรือการหยุดชะงักของธุรกิจ) ที่เกิดขึ้นจากการใช้งาน การไม่สามารถใช้งาน หรือผลจากการใช้ไซต์นี้ เว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงกับไซต์นี้ หรือเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีอยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดดังกล่าว ไซต์ไม่ว่าจะอยู่บนพื้นฐานของสัญญา การละเมิด กฎเกณฑ์ กฎหมายทั่วไป ความเสมอภาค หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ และไม่ว่าจะได้รับการแนะนำหรือไม่ก็ตามถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว หากเกิดเหตุการณ์ที่คุณมีสิทธิ์เรียกร้องค่าเสียหายจาก Relationships Australia (NSW) Limited โดยไม่คำนึงถึงข้อกำหนดของข้อกำหนดเหล่านี้ ความรับผิดของเราที่มีต่อคุณสำหรับการเรียกร้องดังกล่าวโดยรวม (โดยไม่คำนึงถึงพื้นฐานที่คุณมีสิทธิ์เรียกร้องจากเรา รวมถึง โดยไม่มีข้อจำกัด ความประมาทเลินเล่อ) จะจำกัดเฉพาะการให้บริการอีกครั้งหรือค่าใช้จ่ายในการให้บริการอีกครั้ง (ตามการเลือกของเรา) คุณต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่บริษัท Relationships Australia (NSW) Limited และเจ้าของที่พัก ผู้ดำเนินการ ผู้พัฒนา และผู้สนับสนุนไซต์นี้ และให้ชดใช้ค่าเสียหายแต่ละรายการต่อข้อเรียกร้อง ความรับผิด ค่าใช้จ่ายทั้งหมด (รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายสำหรับทนายความ-ลูกค้า) หรือความสูญเสียที่อาจ ถูกต่อต้านหรือสนับสนุนโดยสิ่งเหล่านี้อันเกิดจากการที่คุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้หรืออะไรก็ตามที่มาจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณ

การขายสินค้าหรือบริการ

เว้นแต่จะกำหนดไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่นโดย Relationships Australia (NSW) Limited การขายสินค้าหรือบริการใดๆ จากเว็บไซต์จะอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

ความสมหวัง – Relationships Australia (NSW) Limited จะพยายามดำเนินการตามคำสั่งซื้อใดๆ ที่ดำเนินการบนเว็บไซต์อย่างถูกต้องและรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม Relationships Australia (NSW) Limited จะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดจากซัพพลายเออร์ บริษัทไปรษณีย์และบริษัทขนส่งหรือสถานการณ์อื่นใด

สกุลเงิน – ธุรกรรมทั้งหมดอยู่ในสกุลเงินดอลลาร์ออสเตรเลีย หากมีการแสดงจำนวนเงินในสกุลเงินอื่น สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการบ่งชี้เท่านั้น และอาจแตกต่างกันไปตามการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยน ณ เวลาจริงของการทำธุรกรรม

การใช้บัตรเครดิต – หากเว็บไซต์อำนวยความสะดวกในการชำระเงินด้วยบัตรเครดิต Relationships Australia (NSW) Limited รับรองว่าจะใช้รายละเอียดบัตรเครดิตตามที่คุณระบุเท่านั้นในการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ การใช้บัตรเครดิตอย่างผิดกฎหมายถือเป็นอาชญากรรมร้ายแรง Relationships Australia (NSW) Limited จะรายงานกิจกรรมที่น่าสงสัยและเปิดเผยหลักฐานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแก่บริษัทบัตรเครดิตและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย

การชำระเงินทั้งหมดที่ทำผ่านไซต์สำหรับพอร์ทัลการฝึกอบรม เช่น Kids in Focus และ Couples Connect จะดำเนินการผ่าน Stripe ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการประมวลผลการชำระเงินของบุคคลที่สาม

การคืนเงิน – ความสัมพันธ์ ออสเตรเลีย NSW จัดการคำขอคืนเงินตามกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลีย และจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคของออสเตรเลียที่มีผลบังคับใช้

การชำระเงินทั้งหมดที่ทำผ่านเว็บไซต์ รวมถึงผ่าน Stripe จะจ่ายเต็มจำนวน ณ เวลาที่ทำธุรกรรม และไม่มีการคืนเงิน จ่ายบางส่วน หรือเครดิตสำหรับการเปลี่ยนใจหรือสถานการณ์ใดๆ สำหรับคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระเงิน โปรดติดต่อ enquiries@ransw.org.au

รายละเอียดสินค้า – ความสัมพันธ์ ออสเตรเลีย NSW ใส่ใจอย่างมากเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้าและลูกค้าของเรา และพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่ารูปภาพและคำอธิบายของผลิตภัณฑ์แต่ละรายการที่เราขายนั้นถูกต้องและเป็นปัจจุบัน Relationships Australia NSW จะพยายามทุกวิถีทางเพื่อให้แน่ใจว่าการเปลี่ยนแปลงใด ๆ จะสะท้อนให้เห็นในคำอธิบายผลิตภัณฑ์ของเราอย่างทันท่วงทีและสอดคล้องกัน อย่างไรก็ตาม อาจมีความล่าช้าในการอัปเดตคำอธิบายทางออนไลน์ ซึ่งอาจส่งผลให้ได้รับผลิตภัณฑ์ที่แตกต่างจากที่อธิบายไว้ Relationships Australia NSW จะไม่รับผิดชอบหากผลิตภัณฑ์ไม่ตรงกับคำอธิบายทั้งหมด หากมีการเปลี่ยนแปลงโดยผู้ให้บริการบุคคลที่สาม

การฉ้อโกงข้อมูลประจำตัว – คุณต้องไม่ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือหน่วยงานใด ๆ หรือป้อนชื่อสมมติหรือเจตนาที่จะได้รับอนุญาตให้เป็นตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ หากหน่วยงานนั้นไม่ได้อนุญาตให้คุณทำเช่นนั้นโดยเกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของคุณ

ข้อผิดพลาดในคำอธิบายหรือการกำหนดราคา – ข้อผิดพลาดอาจเกิดขึ้นในคำอธิบายหรือการกำหนดราคาของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เสนอบนเว็บไซต์ Relationships Australia (NSW) Limited อาจยกเลิกการทำธุรกรรมใด ๆ หากมีข้อผิดพลาดดังกล่าวเกิดขึ้น แม้ว่าจะมีการยืนยันคำสั่งซื้อหรือการยอมรับการชำระเงินก็ตาม

การจัดหาสินค้าหรือบริการใดๆ โดย Relationships Australia (NSW) Limited อยู่ภายใต้การรับประกันเป็นลายลักษณ์อักษรโดยชัดแจ้งที่เสนอโดย Relationships Australia (NSW) Limited หรือบุคคลที่สาม

ภายใต้สิทธิ์ที่ไม่สามารถยกเว้นได้ การรับประกันโดยชัดแจ้งและโดยนัยอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าและบริการดังกล่าวจะไม่ได้รับการยกเว้น และข้อกำหนดของข้อข้างต้น (การจำกัดความรับผิด) มีผลบังคับใช้

การส่งของผู้ใช้

เนื้อหาใด ๆ (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความคิดเห็น คำติชม และข้อมูล) ที่คุณให้ไว้ที่เกี่ยวข้องกับไซต์นี้ จะถือว่าไม่เป็นความลับและไม่มีกรรมสิทธิ์ Relationships Australia (NSW) Limited จะไม่มีภาระผูกพันใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาดังกล่าว และจะต้องมีอิสระในการใช้หรือเผยแพร่เนื้อหาดังกล่าวบนพื้นฐานที่ไม่จำกัดสำหรับวัตถุประสงค์ใด ๆ คุณรับทราบว่าคุณมีความรับผิดชอบต่อเนื้อหาที่คุณส่ง และคุณไม่ใช่บริษัท Relationships Australia (NSW) Limited มีหน้าที่รับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับเนื้อหา รวมถึงความถูกต้องตามกฎหมาย ความน่าเชื่อถือ ความเหมาะสม ความเป็นต้นฉบับ และลิขสิทธิ์

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

พอร์ทัลการฝึกอบรมดิจิทัล

โปรแกรมการฝึกอบรมดิจิทัลทั้งหมดที่แสดงรายการบนเว็บไซต์นั้นอยู่บน Moodle ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาของบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึง Couple Connect และ Kids in Focus Online รหัสผ่านและการเข้าสู่ระบบทั้งหมดได้รับการจัดการผ่านพอร์ทัล Moodle และ Relationships Australia (NSW) จะไม่สามารถสร้าง ลบ หรือจัดการข้อมูลบัญชีได้

เว็บไซต์บุคคลที่สาม

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามบนไซต์นี้มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่คุณเท่านั้น และลิงก์ดังกล่าวไม่ควรนำไปใช้เพื่อบอกเป็นนัยถึงความเชื่อมโยง การสนับสนุน การรับรอง การตรวจสอบ การอนุมัติ หรือความรับผิดชอบสำหรับไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเนื้อหาในไซต์ . Relationships Australia (NSW) Limited ยังไม่ได้ตรวจสอบเว็บไซต์ของบุคคลที่สามเหล่านี้ และหากคุณตัดสินใจที่จะเข้าถึงเว็บไซต์ของบุคคลที่สามใดๆ ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ คุณต้องยอมรับความเสี่ยงเองทั้งหมด

การจัดเก็บข้อมูล 
ข้อมูลทั้งหมดที่คุณป้อนในเว็บไซต์นี้ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ รวมถึงการสอบถาม ข้อเสนอแนะ และการร้องเรียน จะได้รับการจัดการและจัดเก็บอย่างปลอดภัยกับพันธมิตรที่เชื่อถือได้ในคลังข้อมูลที่โฮสต์ในสหรัฐอเมริกา

ลิงก์ไปยังไซต์นี้

เว็บไซต์ใดๆ ที่เชื่อมโยงมายังเว็บไซต์นี้:

  1. ต้องขออนุญาตจาก Relationships Australia (NSW) Limited โดยส่งอีเมลคำขอไปที่: enquiries@ransw.org.au

  2. จะต้องเชื่อมโยงไปยังหน้าแรกของเรา

  3. ต้องไม่ทำซ้ำเนื้อหาที่จำกัดของ Relationships Australia (NSW) หรือเนื้อหาของบุคคลที่สามที่เข้าถึงได้ผ่านไซต์นี้

  4. ต้องไม่สร้างเบราว์เซอร์หรือสภาพแวดล้อมชายแดนรอบเนื้อหาของ Relationships Australia (NSW) Limited

  5. ต้องไม่สื่อถึงการรับรองใดๆ จาก Relationships Australia (NSW) Limited

  6. ต้องไม่บิดเบือนความสัมพันธ์ของตนกับบริษัท Relationships Australia (NSW) Limited

  7. ต้องไม่นำเสนอข้อมูลที่เป็นเท็จเกี่ยวกับบริการของ Relationships Australia (NSW) Limited

  8. จะต้องไม่ใช้โลโก้ของ Relationships Australia (NSW) Limited โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก Relationships Australia (NSW) Limited

  9. ต้องไม่มีเนื้อหาที่อาจตีความได้ว่าน่ารังเกียจ ก้าวร้าว หรือขัดแย้ง และควรมีเฉพาะเนื้อหาที่เหมาะสมสำหรับทุกกลุ่มอายุ

ไวรัส

Relationships Australia (NSW) Limited ไม่สามารถและไม่รับประกันหรือรับประกันว่าไฟล์ใดๆ ที่มีให้ดาวน์โหลดผ่านไซต์นี้จะปราศจากการติดไวรัสหรือไวรัส เวิร์ม ม้าโทรจัน หรือโค้ดอื่นๆ ที่แสดงคุณสมบัติการปนเปื้อนหรือทำลายล้าง คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินขั้นตอนและจุดตรวจสอบที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณในด้านความถูกต้องของข้อมูลเข้าและออก และเพื่อรักษาวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการสร้างข้อมูลที่สูญหายขึ้นใหม่

กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์นี้บริหารงานโดย Relationships Australia (NSW) Limited จากสำนักงานในซิดนีย์ ออสเตรเลีย ข้อกำหนดเหล่านี้จะถูกควบคุมและตีความตามกฎหมายของรัฐนิวเซาท์เวลส์ โดยไม่มีผลต่อหลักกฎหมายขัดกันใดๆ การดำเนินการทางกฎหมายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้ไซต์นี้จะต้องเริ่มต้นในศาลที่เหมาะสมในรัฐนิวเซาท์เวลส์ หากคุณใช้ไซต์นี้จากสถานที่นอกรัฐนิวเซาท์เวลส์ คุณต้องรับผิดชอบต่อการปฏิบัติตามกฎหมายท้องถิ่นของคุณแต่เพียงผู้เดียว

หากข้อกำหนดใดๆ ของข้อกำหนดเหล่านี้ไม่ชอบด้วยกฎหมาย เป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ด้วยเหตุผลใดๆ ให้ถือว่าข้อกำหนดนั้นถูกตัดขาดจากข้อกำหนดเหล่านี้และจะไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องและการบังคับใช้ของข้อกำหนดที่เหลืออยู่

Relationships Australia (NSW) Limited อาจแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยอัปเดตโพสต์นี้ คุณมีข้อผูกมัดตามการแก้ไขดังกล่าว ดังนั้นควรกลับมาที่หน้านี้เป็นประจำเพื่อตรวจสอบข้อกำหนดปัจจุบันที่คุณผูกพัน

การประยุกต์ใช้คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลนี้

Relationships Australia (NSW) Limited (“เรา” “เรา” หรือ “ของเรา”) จะพยายามปฏิบัติตามหลักการที่ระบุไว้ใน นโยบายความเป็นส่วนตัว เกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวมผ่านเว็บไซต์นี้ (“ไซต์”) หรือที่คุณหรือบุคคลใดส่งถึงเราในรูปแบบใด ๆ ในนามของคุณ

โดยการเข้าถึงและใช้ไซต์ของเราหรือโดยการส่งข้อมูลมาให้เราหรือให้ข้อมูลแก่บุคคลที่สามซึ่งส่งมาให้เรา แสดงว่าคุณยินยอมให้เรารวบรวมและใช้ข้อมูลตามนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

การรวบรวมและการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

เราอาจรวบรวมและเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่น ๆ เกี่ยวกับคุณเมื่อ (ก) คุณส่งข้อมูลส่วนตัวมาให้เราทางอีเมลหรือด้วยวิธีอื่น; หรือ (b) คุณกรอกและส่งแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ (c) บุคคลที่สามส่งข้อมูลเกี่ยวกับคุณให้เรา

ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บไว้อาจรวมถึงรายละเอียดการติดต่อของคุณ ตลอดจนข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอื่นๆ เราเก็บรวบรวมข้อมูลที่ละเอียดอ่อน ซึ่งระบุไว้ในรายละเอียดเพิ่มเติมในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา เราอาจใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ภายในของเราและเพื่อส่งมอบและสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเราหรือผลิตภัณฑ์และบริการของบุคคลที่สามหรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่เหมาะสมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของเรา คุณอาจเลือกที่จะไม่รับการสื่อสารดังกล่าวจากเรา ไม่ว่าในเวลาที่คุณส่งข้อมูลหรือในภายหลัง เราจะไม่ขายข้อมูลที่ส่งให้กับบุคคลที่สามหรือจงใจเปิดเผยข้อมูลที่ส่งไปยังบุคคลที่สาม ยกเว้นในกรณีที่คุณยินยอมให้มีการเปิดเผยดังกล่าว

ยกเว้นในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการดำเนินธุรกิจของเราหรือตามที่ได้รับอนุญาตจากคุณหรือตามที่กฎหมายกำหนด เราจะไม่ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลที่ส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด

เราจะดำเนินการตามสมควรเพื่อดำเนินการและรักษามาตรการรักษาความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม เราไม่สามารถรับประกันได้ว่าการเข้าถึงข้อมูลที่ส่งถึงเราโดยไม่ได้รับอนุญาตจะไม่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะระหว่างการส่งข้อมูลนั้นหรือหลังจากที่เราได้รับข้อมูลนั้น

หากเราไม่ต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอีกต่อไป เราอาจดำเนินการตามสมควรเพื่อทำลายหรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่ระบุตัวตนอย่างถาวร คุณรับทราบว่าขั้นตอนการสำรองข้อมูลของเราอาจทำให้การค้นหาและทำลายหรือยกเลิกการระบุสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งจัดเก็บแบบออฟไลน์หรือในรูปแบบที่ไม่อนุญาตให้มีตำแหน่งและการแก้ไขข้อมูลนั้นเป็นไปไม่ได้

หากคุณส่งข้อมูลไปยังไซต์อื่นที่เข้าถึงได้ผ่านลิงก์จากไซต์ของเรา หลักการความเป็นส่วนตัวที่ใช้กับข้อมูลใด ๆ ที่คุณส่งไปยังไซต์นั้นอยู่นอกเหนือการควบคุมของเรา คุณควรตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นก่อนที่จะส่งข้อมูลไปยังเว็บไซต์นั้น

การใช้คุกกี้และข้อมูลคลิกสตรีม

เราอาจใช้คุกกี้ในการเชื่อมต่อกับการเข้าถึงและการใช้ไซต์ของเรา (คุกกี้คือข้อมูลจำนวนเล็กน้อยที่บางเว็บไซต์ใส่ไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเยี่ยมชม)

เมื่อคุณเยี่ยมชมไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราอาจบันทึกข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงและการใช้งานไซต์ของคุณ (รวมเรียกว่า “ข้อมูลคลิกสตรีม”) เราอาจตรวจสอบข้อมูลคลิกสตรีมที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานไซต์ของเราของคุณ

หากเราหรือหน่วยงานใดสงสัยว่ามีการเข้าถึงหรือใช้งานไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตเกิดขึ้น หรืออาจเกิดขึ้นหรือถูกพยายาม เราอาจรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลที่ครอบคลุมมากกว่าที่ระบุไว้ข้างต้นเกี่ยวกับการเข้าถึงหรือพยายามเข้าถึงไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกัน การตรวจจับ การสืบสวน หรือการฟ้องร้อง

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะใช้มาตรการที่สมเหตุสมผลเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดเกี่ยวกับคุณนั้นถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน

เราจะแก้ไขข้อผิดพลาดใดๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณเมื่อได้รับหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรจากคุณ ซึ่งทำให้เราพอใจว่าจำเป็นต้องมีการแก้ไข

เราจะให้คุณเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำขอที่สมเหตุสมผลและอยู่ภายใต้ข้อตกลงของคุณที่จะชำระค่าธรรมเนียมการเข้าถึงของเราหาก

(ก) สามารถทำได้จริงสำหรับเราที่จะทำเช่นนั้น และเราไม่มีเหตุผลอื่นที่สมเหตุสมผลในการปฏิเสธการเข้าถึง

(b) คำขอไม่ไร้สาระหรือก่อกวน

(c) การเข้าถึงจะไม่ส่งผลกระทบเกินสมควรต่อความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น

(d) ข้อมูลไม่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายที่มีอยู่หรือที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (นอกเหนือจากข้อมูลที่เข้าถึงได้ผ่านกระบวนการค้นพบ)

(e) การเข้าถึงจะไม่เปิดเผยความตั้งใจของเราเกี่ยวกับการเจรจาใดๆ

(f) การเข้าถึงไม่ผิดกฎหมาย

(g) การปฏิเสธการเข้าถึงไม่จำเป็นหรือได้รับอนุญาตตามกฎหมาย และ

(ซ) การเข้าถึงจะไม่กระทบกระเทือนต่อการป้องกัน การตรวจจับ การสอบสวน หรือการฟ้องร้องกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือไม่เหมาะสมที่อาจเกิดขึ้น

การใช้รูปภาพและประสบการณ์ของลูกค้า

ภาพของผู้คนทั่วทั้งไซต์ของเราเป็นภาพถ่ายสต็อกและไม่ได้แสดงถึงผู้คนในสถานการณ์จริงที่พวกเขาเป็นตัวแทน ชื่อของลูกค้าทั้งหมดถูกเปลี่ยนเพื่อความเป็นส่วนตัว

ความเป็นส่วนตัว – พอร์ทัลการฝึกอบรมดิจิทัล

โปรแกรมการฝึกอบรมดิจิทัลทั้งหมดที่ระบุไว้ในไซต์นั้นอยู่บน Moodle ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาของบุคคลที่สาม หากต้องการดูความเป็นส่วนตัวของพอร์ทัลนี้ โปรดไปที่ https://moodle.com/privacy-notice/

ติดต่อเรา

หากคุณมีข้อเสนอแนะ ข้อกังวล หรือคำถามเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อเราที่: Privacy@ransw.org.au.

เชื่อมต่อกับเรา

เข้าร่วมจดหมายข่าวของเรา

รับข่าวสารและเนื้อหาล่าสุด

ด้วยกัน

ในความสัมพันธ์

ความสัมพันธ์ Australia NSW จะปิดทำการตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 ถึง วันอังคารที่ 2 มกราคม 2024  

คลิก ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม. 

หากคุณตกอยู่ในภาวะวิกฤติ กรุณาโทรไปที่ Lifeline 13 11 14.

ความสัมพันธ์ Australia NSW จะปิดทำการตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2566 ถึง วันอังคารที่ 2 มกราคม 2024  


การปิดนี้รวมถึงศูนย์ท้องถิ่น สำนักงานใหญ่ และทีมดูแลลูกค้าของเรา หากมีข้อสงสัยใดๆ ในช่วงนี้ โปรดส่งอีเมล enquiries@ransw.org.au และสมาชิกในทีมของเราจะติดต่อกลับทันทีที่เราเปิดทำการอีกครั้ง

คลิก ที่นี่ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม. 
หากคุณตกอยู่ในภาวะวิกฤตกรุณาโทรติดต่อ Lifeline ที่หมายเลข 13 11 14

เข้าร่วมจดหมายข่าวของเรา
ข้ามไปที่เนื้อหา