Partnerships

quan hệ đối tác

Làm việc cùng nhau để giải quyết những thách thức lớn nhất của xã hội.

Tham gia với chúng tôi

01
Lập kế hoạch chung và cung cấp các dịch vụ, dự án hoặc sự kiện
02
Phát triển các giao thức và thủ tục giới thiệu
03
Chia sẻ đào tạo, giáo dục, cố vấn và nghiên cứu
04
Xây dựng và vận động chính sách

CÙNG VỚI NHAU

TRONG MỐI QUAN HỆ

Tham gia bản tin của chúng tôi
Chuyển đến nội dung