Partnerships

ห้างหุ้นส่วน

ทำงานร่วมกันเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสังคม

เข้าร่วมกับเรา

01
ร่วมวางแผนและส่งมอบบริการ โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ
02
การพัฒนาโปรโตคอลและขั้นตอนการส่งต่อ
03
การฝึกอบรม การศึกษา การให้คำปรึกษา และการวิจัยร่วมกัน
04
การพัฒนานโยบายและการสนับสนุน

ด้วยกัน

ในความสัมพันธ์

เข้าร่วมจดหมายข่าวของเรา
ข้ามไปที่เนื้อหา